Producten & diensten | Voorbeelden theaters

Voorbeelden theaters

Onderzoek ten behoeve van gezamenlijke marketing van vijf regionale theaters
Onder de naam ART Theaters werken vijf podia in de regio Rijnmond samen. Er is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de gemeenschappelijke marketing van het zogenaamde kwetsbare aanbod. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met de marketingmedewerkers van de vijf podia. Daarnaast is een analyse gemaakt van eerdere onderzoeken onder theaterbezoekers, van de kassaregistratiegegevens van de vijf podia en van de bevolking van de regio Rijnmond. Tot slot zijn er groepsdiscussies gevoerd met publiek dat reeds op het kwetsbare aanbod afkomt. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek was dat het goed mogelijk is om gezamenlijke marketingstrategieën en zelfs genrespecialisaties te ontwikkelen, omdat het publiek in de regio Rijnmond zeer mobiel is.
Publiek voor kwetsbaar aanbod in de ART Theaters

Onderzoek naar het imago van vlakke vloertheaters
Om overeenkomsten en verschillen tussen de imago's van diverse vlakke vloertheater te achterhalen is landelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij stonden vijf theaters centraal: Theater Bellevue te Amsterdam, NES-theaters te Amsterdam, Theater Bis te Den Bosch, Korzo Theater te Den Haag en Theater De Vorst te Tilburg. Niet alleen het eigen publiek van deze theaters is ondervraagd, maar ook schouwburgbezoekers en CJP-houders uit de vestigingsplaats van deze podia. Het imago van de centraal gestelde vlakke vloertheaters is vergeleken met het imago van de schouwburgen in dezelfde stad. Tevens is het theaterbezoekgedrag van de onderzochte drie groepen, hun motieven voor theaterbezoek en hun oordelen over de vijf vlakke vloer-theaters in kaart gebracht.
Imago-onderzoek vlakke vloertheaters

Onderzoek onder bereikt en potentieel publiek van Lantaren/Venster
Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het publiek van dit Rotterdamse vlakke vloer-theater en meer te weten te komen over hun bezoekgedrag, mediagebruik en waardering is er een enquête gehouden onder 862 bezoekers van dit theater. Er is gezocht naar kenmerkende eigenschappen van pashouders, losse kaartkopers, jongeren, senioren en incidentele bezoekers. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in een scala aan marketingaanbevelingen.
Onderzoek publiek en pashouders theater Lantaren/Venster 2001/2002
In aansluiting op de publieksenquête hebben we een kwalitatief vervolgonderzoek uitgevoerd. Er zijn groepsdiscussies gehouden met cultureel actieve jongeren en dertigers die nooit of zelden naar theatervoorstellingen in Lantaren/Venster komen, om na te gaan welke drempels hen weerhouden. Een belangrijke uitkomst was dat de ondervraagden een positief beeld hebben van Lantaren/Venster, maar niet op de hoogte zijn van het podiumkunstenaanbod in dit theater. De uitkomsten hebben geleid tot aanbevelingen die onder andere ingaan op de noodzaak tot een heldere profilering van het aanbod.
Een nieuw profiel voor Lantaren/Venster

Klanten- en bevolkingsonderzoek Concertgebouw de Doelen
Dit betreft onderzoek onder 387 personen die wel eens kaartjes reserveerden bij de Doelen en onder 627 inwoners van de regio Rotterdam. Dit om drempels op te sporen, na te gaan hoe (potentieel) publiek zich op cultureel aanbod oriënteert en het aanbod en de dienstverlening van de Doelen te evalueren. De doelgroep allochtonen kreeg extra aandacht bij dit onderzoek. Om na te gaan in hoeverre het publiek van dit concertgebouw vergrijst, is de leeftijdsverdeling binnen het onderzochte publiek vergeleken met de leeftijdsverdeling uit eerder onderzoek onder Doelenpubliek en bij concertpubliek elders. Tevens is gezocht naar kenmerkende verschillen tussen abonnementhouders en losse kaartkopers.
Bevolkings- en klantenonderzoek Concert- en congresgebouw de Doelen

Standaardpublieksonderzoek voor concertgebouwen en schouwburgen
In opdracht van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (inmiddels omgedoopt in Bureau Promotie Podiumkunsten) is in samenwerking met SPSS Benelux een standaardpublieksenquête ontwikkeld. Deze standaardenquête is in acht theaters uitgevoerd: er zijn in totaal 3.155 bezoekers ondervraagd. Zie voor voorbeeldrapporten de rapporten over Almeerse Theaters en 't Speelhuis Helmond. Een artikel over het standaardpublieksonderzoek voor concertgebouwen en theaters is te downloaden. Samenvatting 'Imago-onderzoek vlakke vloertheaters' (PDF)

Huurdersonderzoek Almere
Uit het standaardpublieksonderzoek in de Almeerse Theaters bleek dat het publiek van deze theaters meer behoefte heeft aan laagdrempelig aanbod dan bij de andere onderzochte theaters was geconstateerd. Dit gaf aanleiding voor een vervolgonderzoek onder huurders van de Almeerse Theaters. Hieronder vallen amateurgezelschappen die laagdrempelig aanbod realiseren. Met dit onderzoek zijn de sterke en zwakke kanten van de Almeerse Theater als podium voor externen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot aanbevelingen ten aanzien van het acquisitiebeleid, de dienstverlening, het prijsbeleid en de suggestie om meer aandacht te besteden aan de promotie van amateurvoorstellingen.
Huurdersonderzoek Almeerse Theaters

Onderzoek onder potentieel publiek van 't Speelhuis
Uit het standaardpublieksonderzoek in 't Speelhuis te Helmond bleek dat dit theater vergeleken bij de andere onderzochte theaters relatief weinig senioren trok. Dit gaf aanleiding voor een vervolgonderzoek onder het oudere potentiële publiek. Aangezien 't Speelhuis geen vergrijzing van publiek nastreeft, richtte dit onderzoek zich daarnaast op de behoeften en wensen van jongeren. De uitkomsten van dit onderzoek leidden tot aanbevelingen voor marketing gericht op actieve, jonge senioren en op minder actieve, oudere senioren, maar ook op jongeren uit de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Nieuw publiek in 't Speelhuis Helmond