Producten & diensten

Kwantitatief publieksonderzoek
Kwantitatief publieksonderzoek kan worden uitgevoerd in de vorm van enquêteonderzoek, analyse van de kassaregistratie, heranalyse van data van door anderen uitgevoerd publieksonderzoek of een combinatie van deze onderzoeksvormen. In alle gevallen is het doel het publiek beter te leren kennen. Deze vorm van onderzoek is met name geschikt voor culturele instellingen die nog weinig inzicht hebben in de samenstelling van hun publiek.
Een publieksenquête wordt doorgaans ontwikkeld op basis van de standaardvragenlijst die Letty Ranshuysen publiceerde in haar Handleiding Publieksonderzoek. Natuurlijk wordt de vragenlijst vervolgens verder uitgewerkt en afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgevende instelling. Om de kosten te drukken wordt het veldwerk meestal uitgevoerd door de instelling zelf. Indien gewenst wordt er een ervaren datacollectiebureau ingeschakeld. De analyse van het databestand wordt vervolgens gedaan door Letty Ranshuysen, die op basis van de resultaten een toegankelijke rapportage schrijft.
Voorbeeld van kwantitatief publieksonderzoek: 
Publieksonderzoek De Vier Jaargetijden in 's Hertogenbosch en Leuven

Advies en ondersteuning bij enquêteonderzoek
Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen kan worden ingeschakeld voor advisering bij door anderen uit te voeren onderzoek. Het kan hierbij gaan om onderzoek dat door professionele bureaus wordt uitgevoerd, maar ook om onderzoek dat een cultuurinstelling, vaak om budgettaire redenen, door eigen medewerkers en/of stagiairs laat uitvoeren. Zo'n advies kan uitmonden in een gedetailleerd onderzoeksvoorstel dat een leidraad biedt voor het gehele onderzoeksproces. 

Kwalitatief onderzoek onder bestaande en potentiële publieksgroepen
Naast het uitvoeren van kwantitatief publieksonderzoek, waarmee culturele instellingen hun publiek door middel van een enquête beter kunnen leren kennen, voert Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ook meer diepgaand onderzoek uit onder bestaand en potentieel publiek. Dit vindt doorgaans plaats in de vorm van groepsdiscussies of diepte-interviews, meestal met vertegenwoordigers van doelgroepen die de culturele instelling nog niet (voldoende) bereikt. Deze onderzoeksmethode biedt een uitstekende mogelijkheid om meer te weten te komen over onderliggende motivaties, wensen en behoeften van doelgroepen, die door middel van een publieksenquête onmogelijk te achterhalen zijn. Deze kennis is niet meteen generaliseerbaar, maar biedt veelal interessante aanknopingspunten voor marketing gericht op nieuwe publieksgroepen en aanpassingen ten behoeve van bestaande publieksgroepen.
Voorbeeld van kwalitatief onderzoek:
Een nieuw stadsmuseum voor Gent

Combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Kwantitatief publieksonderzoek kan overigens prima gecombineerd worden met kwalitatief doelgroepenonderzoek. Het is zeer interessant om in een publieksenquête te achterhalen welke publieksgroepen wel en niet bereikt worden. Vervolgens kunnen al of niet bereikte doelgroepen nader onder de loep genomen worden in een kwalitatief doelgroepenonderzoek.
Voorbeeld van combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek: 
Publieksverbreding in de Gelderse musea

Markt- en doelgroepanalyse
Voorafgaand aan een publieksonderzoek, maar ook bijvoorbeeld als opstap naar een nieuw marketingplan, is het voor culturele instellingen noodzakelijk om te bepalen welke doelgroepen voor hen precies van belang zijn. Met behulp van een analyse van informatie over de bevolking van het verzorgingsgebied, gegevens over bezoekers en programmeringsuitgangspunten komt Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen tot een doelgroepindeling die zowel tot meer publiek als tot het juiste publiek voor de instelling kan leiden. Ook worden hierbij aanbevelingen gedaan over hoe deze doelgroepen het best te bereiken zijn. Een discussie met stafmedewerkers over deze doelgroepindeling maakt doorgaans deel uit van dit traject.
Voorbeeld van markt- en doelgroepanalyse:
Nieuwe zaal Stadsschouwburg, Melkweg en Toneelgroep Amsterdam

Effectmetingen van marketingstrategieën
Vaak is het voor culturele instellingen niet mogelijk om regelmatig publieksonderzoek te laten uitvoeren, terwijl de marketingafdeling wel graag inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van het publiek en de effectiviteit van de ingezette middelen. Om die reden adviseert ons bureau bij de ontwikkeling van korte, zelf uit te voeren enquêtes en andere onderzoeksvormen om snel effecten van specifieke marketingacties te meten. Ook bieden we hulp bij de ontwikkeling van Excel¬bestanden, waarin de verzamelde gegevens eenvoudig kunnen worden ingevoerd. Die database¬bestanden kunnen we desgewenst met het statistische programma SPSS diepgaand analyseren en omzetten in overzichtelijke tabellen en grafieken. 
Voorbeeld van effectmetingen: 
Project Jong & Grijpbaar

Visitatie van museumopstellingen
Op grond van de doelgroepenonderzoeken die we de laatste jaren uitvoerden is er de nodige kennis ontwikkeld over wensen en behoeften van verschillende doelgroepen, zoals: jongeren, senioren, scholieren uit basis- en voortgezet onderwijs, verschillende groepen allochtonen, toeristen of studenten. Voor musea die willen achterhalen of hun aanbod of een specifieke expositie aanslaat bij bepaalde doelgroepen bieden we een product aan, dat sneller en goedkoper is dan een onderzoek. Het betreft een visitatie op basis van een beoordelingsprotocol, gebaseerd op de inhoud en doelstellingen van de betreffende opstelling. We bekijken het aanbod door de bril van de doelgroepen waarvoor het is bestemd. Eventueel nemen we vertegenwoordigers van de beoogde doelgroep op onze ronde mee. Een museum kan op deze manier snel achterhalen of de beoogde doelgroepen daadwerkelijk worden aangesproken.
Voorbeeld van verzamelde informatie over doelgroepen:
Samenvatting: Een nieuw stadsmuseum voor Gent (PDF) Samenvatting: Een nieuw stadsmuseum voor Gent

Evaluatie en ondersteuning van cultuurbeleid
Ons bureau is in te schakelen voor de evaluatie van bestaande cultuurbeleidstrajecten en het ondersteunen van nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid. Afhankelijk van de opzet van het beleidstraject wordt een onderzoeksopzet gemaakt. Het kan gaan om evaluerende interviews met belanghebbenden in het beleidstraject, om interviews met sleutelfiguren in het veld of om groepsdiscussies met doelgroepen. De nadruk ligt op het aanleveren van die informatie die de opdrachtgever in staat stelt het nieuwe beleidstraject zo goed mogelijk in te vullen of het bestaande beleidstraject naar aanleiding van de evaluatie te verbeteren.
Voorbeeld van evaluatie en ondersteuning van cultuurbeleid: 
Visies op de Raad voor Cultuur

Evaluatie van cultuureducatieprojecten
Een specialisatie van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen is de evaluatie van cultuur¬educatieprojecten: we hebben hierover in verschillende onderzoeken al veel kennis verzameld. Het kan zowel gaan om onderzoek naar de effecten van specifieke educatieprojecten als om onderzoek ten behoeve van de meest optimale inrichting van zulke projecten. Hierbij worden verschillende methoden van onderzoek ingezet: enquêteonderzoek, maar ook expertinterviews of groepsdiscussies.
Voorbeeld van evaluatie van cultuureducatieproject: 
Vier jaar Museum & School

Handleidingen
De laatste jaren ontwikkelen we regelmatig handleidingen die culturele instellingen zelf kunnen gebruiken om onderzoek te doen of een beleids- en marketingplan te schrijven.
Voorbeeld van handleiding:
Toolkit beleids- en marketinplan kleinschalige podia

Workshoptrajecten en themadagen
Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen kan ook worden ingeschakeld voor het geven van workshops of het samenstellen van themadagen die gaan over onderzoek doen, het implementeren van onderzoeksuitkomsten, publieksbereik, cultuurmarketing of cultuureducatie. 
Voor meer informatie over de workshops & lezingen die we dit jaar geven:
Workshops & lezingen

Voorbeelden musea en theaters
Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen is met name actief binnen de museum- en de theatersector. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderzoek dat we binnen deze sectoren hebben uitgevoerd.

Voorbeelden musea Voorbeelden theaters