Overig onderzoek

Voor meer informatie over een genoemde publicatie: klik op het jaartal erachter en zoek de publicatie op.

Evaluatie Raad voor Cultuur
In opdracht van de Raad voor Cultuur zijn 15 personen, die vanuit uiteenlopende posities met de Raad voor Cultuur te maken hebben, ondervraagd om te achterhalen hoe er tegen de Raad wordt aangekeken. Belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de Raad meer in dialoog zou moeten gaan met externen. Daartoe zijn een scala aan suggesties gedaan (2001).

Analyse toneelaanbod in de periode september 1988 tot september 1993
In opdracht van het project Proeftuinen Podiumkunsten van de Nederlandse Vereniging van Toneelgezelschappen en de Vereniging van Concertgebouw- en Schouwburgdirecteuren werd het aanbod van vijf seizoenen toneel in de steden Arnhem, Eindhoven, Den Bosch en Utrecht onderzocht. Er is in kaart gebracht hoe groot het aandeel jeugdaanbod is versus het aanbod voor volwassenen, hoe groot de zaalbezetting is bij beide typen aanbod en wat de toegangsprijzen zijn. Daarnaast is het aanbod gesegmenteerd naar mate van complexiteit en onconventionaliteit. Tevens is gekeken naar typerende kenmerken van gesubsidieerd toneel en van vrije producties. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat het toneelaanbod voor de jeugd veel minder stabiel is dan het toneelaanbod voor volwassenen. Tevens bleek dat het toneelaanbod in de onderzoeksperiode veel meer complexe en onconventionele voorstellingen omvatte dan de vraag hiernaar rechtvaardigt (1994).

Evaluatie Zuid-Hollandse Cultuursteden
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is het meerjarige Cultuurstedenproject middels diverse onderzoeken gevolgd. Met dit project werd voor één jaar extra financiële steun gegeven aan een provinciale centrumgemeente om de cultuurdeelname van de bevolking te bevorderen en de culturele infrastructuur en het imago van de betreffende gemeente te verbeteren. Om de provinciale en gemeentelijke participanten te informeren over de resultaten en ondersteuning te bieden bij de voortzetting van hun cultuurbeleid zijn de achtereenvolgende Cultuursteden geëvalueerd.
In 1995 was Dordrecht de tweede Zuid-Hollandse Cultuurstad. Binnen de evaluatie van deze Cultuurstad zijn de drempels die de deelname aan de gevestigde cultuur door allochtonen belemmeren geïnventariseerd en is het bereik van allochtonen met de Cultuurstadactiviteiten nauwlettend in kaart gebracht (1995). Tevens is teruggeblikt op het gehele programma (1996).
In 1996 was Delft Zuid-Hollandse Cultuurstad. Bij een evaluatie hiervan is teruggeblikt op de samenwerking tussen toeristische organisaties die toen tot stand zijn gekomen, een inventarisatie van het publieksbereik en zijn suggesties gedaan voor voortzetting binnen het lokale cultuurbeleid (1997).
In 1997 was Leiden aan de beurt. Bij de evaluatie van deze Cultuurstad is gefocust op regionale- en wijkactiviteiten. Tevens is gezocht naar aanknopingspunten voor voortzetting van dit type activiteiten in Leiden en overig Zuid-Holland (1998).
In 1998 nam Gorinchem de fakkel over. Ten behoeve van de invulling van het Cultuurstad-programma in deze gemeente is een zwakte/sterkte analyse uitgevoerd van de culturele infrastructuur in deze stad (1996).
Ook deze Cultuurstad is geëvalueerd door middel van een uitputtende inventarisatie van de receptieve en actieve deelname aan het activiteitenprogramma (1999).
Voor 1999 was gekozen voor een Cultuurregio. Het ging om de regio Voorne-Putten-Rozenburg. Ook hierbij is eerst een grondig vooronderzoek uitgevoerd (1997) alsmede een uitputtende evaluatie (2000).

Evaluatie Dans op Drift
In opdracht van de provincie Zuid-Holland werd een meerjarige dansstimuleringsproject geëvalueerd dat liep van 1992 tot en met 1996. Aan de hand van documentanalyses, interviews en een inventarisatie van dansbezoekcijfers tijdens en na dit project zijn de resultaten van dit project in beeld gebracht (1996).

Lezersonderzoek Noord-Holland magazine & CJP-magazine Plug
In opdracht van Kunst & Cultuur Noord-Holland zijn het cultuurmagazine Noord-Holland magazine en het CJP-magazine Plug (1996) geëvalueerd middels een lezersonderzoek.
De uitkomsten van dit laatste onderzoek leidden tot vernieuwingen die een jaar later middels een herhaald lezersonderzoek zijn geëvalueerd (1997).

Evaluatie van de Kunstestafette 1998
In opdracht van de provincie Zuid-Holland werd de editie van het meerjarige beeldende kunstproject de Kunstestafette geëvalueerd. Aan deze editie van de Kunstestafette namen 11 Zuid-Hollandse gemeenten deel: Alphen aan de Rijn, Delft, Dordrecht, Gouda, Leiden, Schiedam, Vlaardingen, Zoetermeer, Gorinchem, Leerdam en Maassluis. Centraal stond de communicatieve waarde die beeldende kunst kan hebben. Per stad is nagegaan welke activiteiten zijn ontwikkeld en welke bevolkingsgroepen daarmee zijn bereikt (1999).

Inventarisatie podiumkunstenaanbod Nijmegen.
In opdracht van de gemeente Nijmegen is het podiumkunstenaanbod in de stad Nijmegen in de seizoenen 1996/1997 en 1997/1998 geïnventariseerd. Het gemeentebestuur wilde weten in hoeverre het aanbod van de lokale podia aansluit op de behoeften binnen de lokale (en regionale) bevolking. Niet alleen het aantal voorstellingen is in kaart gebracht, maar ook een aantal uiteenlopende voorstellingskenmerken. Deze informatie bood ondersteuning bij het ontwikkelen van richtlijnen en randvoorwaarden bij de subsidiëring van de podia (1999). Met een vervolgonderzoek zijn de verzamelde gegevens aangevuld met gegevens over seizoen 1998/99 en de voornemens ten aanzien van het seizoen 2001/2002 (1999).

Evaluatie Zomertheaterfestival Karavaan 99 & Fort Lux: het publiek van kunst op een eiland
In opdracht van Kunst & Cultuur Noord-Holland werd de vijfde editie van het reizende Noord-Hollandse zomertheaterfestival Karavaan geëvalueerd op basis van de analyse van publiekscijfers, diverse publieksonderzoeken en een enquête onder het klantenbestand (1999). Eveneens in opdracht van Kunst & Cultuur Noord-Holland is een beeldende kunstproject op het forteiland bij IJmuiden geëvalueerd op basis van een publieksenquête. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in marketingaanbevelingen voor toekomstige, vergelijkbare projecten (2000).