Producten & diensten | Voorbeelden musea

Voorbeelden musea

Onderzoek naar nieuw publiek voor de Gelderse musea
Naar aanleiding van de pilot van de MuseumMonitor® in Gelderland heeft de provincie Gelderland opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de beweegredenen van diverse doelgroepen binnen het nog niet door de Gelderse musea bereikte publiek. Dit onderzoek geeft aanbevelingen voor het stimuleren van het museumbezoek in Gelderland, opdat het museumpubliek aldaar niet alleen uitbreidt maar ook diverser wordt. Om te bepalen welke nieuwe doelgroepen het belangrijkst zijn in de Gelderse context, zijn eerst beschikbare onderzoeksgegevens, relevante beleidsdocumenten en bevolkingsstatistieken geanalyseerd.  Vervolgens vonden groepsdiscussies plaats met vertegenwoordigers van cruciaal gebleken doelgroepen. Deze onderzoekingen monden uit in aanbevelingen die op zo veel mogelijk Gelderse musea van toepassing zijn. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan samenwerking tussen musea en tussen musea en relevante provinciale en regionale instellingen.
Publieksverbreding in de Gelderse musea

Onderzoek onder potentieel publiek van het nieuwe stadsmuseum in Gent
In opdracht van Gent Cultuurstad is een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften en wensen ten aanzien van het nieuwe stadsmuseum bij acht cruciale doelgroepen. Dit is gebeurd aan de hand van groepsdiscussies met vertegenwoordigers van die doelgroepen. Het gaat om onervaren museumpubliek, allochtonen, gezinnen, senioren, leerlingen uit het basisonderwijs, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten en toeristen.
Een nieuw stadsmuseum voor Gent
In MMnieuws is een artikel verschenen van Letty Ranshuysen over het onderzoek in Gent. U kunt dat hier downloaden.
Artikel MMnieuws mei 2003 (PDF) Artikel MMnieuws mei 2003

Vlaams museumpublieksonderzoek
In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap werd het binnenlandse publiek van 25 Vlaamse musea in kaart gebracht. In de rapportage is niet alleen aandacht voor de specifieke kenmerken en behoeften van diverse doelgroepen (kinderen, tieners, jongeren, onervaren publiek en ervaren publiek), maar ook voor verschillen tussen het publiek van diverse genres musea (cultuurhistorische-, moderne kunst-, oude kunst-, techniek- en toegepaste kunstmusea).
Publieksonderzoek Vlaamse musea

Divers onderzoek in het Joods Historisch Museum
Naar aanleiding van een grondige analyse van eerder publieksonderzoek in dit museum zijn vier cruciale doelgroepen middels op deze groepen toegesneden enquêtes onderzocht. Het ging om: bezoekers met kinderen, het evenementenpubliek, het buitenlands publiek en leden van de vriendenvereniging. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in marketingaanbevelingen gericht op deze vier groepen.
Vier publieksgroepen van het Joods Historisch Museum nader beschouwd
In 2001 evalueerden we de kinderexpositie "In Mokum staat een huis" op basis van observaties, interviews met kinderen en groepsdiscussies met begeleiders van kinderen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in een scala aan concrete aanbevelingen voor de inrichting en de promotie van deze tentoonstelling. De kinderexpositie won in 2002 de Cultuurfonds Museum Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Evaluatie In Mokum staat een huis: Joods Historisch Museum voor kinderen

Prétest stadstentoonstelling en bijbehorend interactief computerprogramma.
Een cultuur-historische expositie over de stad Haarlem en een interactief computer-programma over de geschiedenis van Haarlem zijn in de ontwikkelingsfase getest bij cruciale doelgroepen. Het ging om: docenten en leerlingen uit het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs, onervaren museumbezoekers, geschiedenisliefhebbers en leden van de vriendenvereniging van het Frans Halsmuseum. Op basis van hun reacties op proef-opstellingen zijn gedetailleerde aanwijzingen gegeven voor de verdere ontwikkeling van de expositie en het computerprogramma.
Prétest "Allemaal Haarlemmers" en "Digitale Tijdreis"

Regionaal en lokaal museumpublieksonderzoek
In opdracht van de Stichting Kunst & Cultuur Noord-Holland is het publiek van 13 musea in Zuid-Kennemerland en van 12 musea in het Gooi onderzocht. In opdracht van de lokale overheid werd in Delft het publiek van de drie gemeentemusea onderzocht en in Medemblik het publiek van vijf lokale musea. In Delft en Medemblik werd ook het buitenlandse publiek ondervraagd. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn vertaald in doelgroepgerichte marketingaanbevelingen en in aanbevelingen voor gezamenlijke (regionale of lokale) museumpromotie.

Onderzoek naar specifieke kenmerken van kleine musea
In opdracht van de Nederlandse Museumvereniging zijn de databestanden van de hiervoor genoemde regionale en lokale museumpublieksonderzoeken geheranalyseerd om de specifieke kenmerken van het publiek van kleine musea bloot te leggen. Het publiek van kleine musea bleek in leeftijdsopbouw, geografische herkomst en hun oordelen over enkele aspecten van het bezochte museum te verschillen van publiek van grotere musea.
Het publiek van kleine musea
Een samenvatting van de uitkomsten is te downloaden. Samenvatting Kleine Musea (PDF)

Heranalyse vier jaar publieksonderzoek in het Rijksmuseum te Amsterdam
Om inzicht te krijgen het publiek van het Rijksmuseum zijn datafiles geheranalyseerd, betreffende ruim 12.000 bezoekers. Met deze heranalyse werd het publieksbeleid van het Rijksmuseum geëvalueerd en mogelijkheden onderzocht om meer nieuw publiek te trekken en reeds bereikt publiek vaker terug te laten komen. Het aandeel nieuw publiek - zowel onder binnenlands als onder buitenlands publiek - bleek in de onderzochte periode te stagneren: het herhalingspubliek nam dus toe. Mede hierdoor nam het percentage kinderen en jongeren onder het publiek af. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek is dan ook dat het aantrekken en de opvang van jong publiek meer aandacht behoeft.
Heranalyse Publieksonderzoek Rijksmuseum 1993-1996

Evaluatie van het tentoonstellingenbeleid in het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
Met een onderzoek onder het publiek van drie uiteenlopende wisselexposities in het voormalig Museum voor Volkenkunde Rotterdam is het tentoonstellingsbeleid van dit museum geëvalueerd. Hieruit bleek dat met de sterk verschillende wisselende tentoonstellingen veel minder nieuw en in museumbezoek onervaren publiek werd getrokken dan werd verwacht. Vervolgens is het totale publiek van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam onderzocht. Daaruit bleek dat nieuw en onervaren museumpubliek niet goed worden bereikt met tentoonstellingspromotie. Effectiever is om informatie te verstrekken over het museum als geheel en het museum dusdanig in te richten dat er voor jong en oud interessante en leuke ervaringen zijn op te doen.
Het publiek van het Museum voor Volkenkunde
Een artikel over deze onderzoeken is te downloaden. Tentoonstellingpromotie, een overschat marketinginstrument? (PDF)