Overzicht publicaties | Publicaties 2008

Publicaties 2008

Het Nationaal Historisch museum: een pubiek of een privé domein? (artikel in MMNieuws)
Een beschouwing over de contradicties tussen publieksbehoeften en de ambities van een museumdirecteur naar aanleiding van het bezoek van het Museumcongres 2008.
MMNIEUWS PDF) Nationaal Historisch museum: pubiek of privé domein


De waarde van kunst (artikel in Boekman 77)
In dit artikel in het themanummer van Boekman over het belang van kunst pleiten Letty Ranshuysen en Anna Elffers voor meer kleinschalig onderzoek naar de kunstbeleving.
MMNIEUWS PDF) Zó meet je de waarde van kunst


Op zoek naar de juiste koers (rapport 19 pagina's)
Evaluatie van de zoektocht naar effectieve jongerenmarketing in Rotterdam in het kader van het Actieplan Cultuurbereik. Op basis van een schets van de historie van het Cluster Jongerenmarketing en de gesignaleerde knelpunten en resultaten worden aanbevelingen gedaan ten behoeve van de continuering van dit programma. De naar voren gebrachte speerpunten gaan omder andere in op mogelijke vernieuwingen in de organisatievorm, de noodzaak om de doelgroep jongeren op basis van de Rotterdamse context te segmenteren en het belang van het leggen van verbindingen tussen jongerenmarketing, programmering en (binnenschoolse en buitenschoolse) educatie.
CLUSTERJM(PDF) Op zoek naar de juiste koers
SVCLUSTERJM(PDF) Samenvatting


Publieksonderzoek openingsjaar Stadsarchief Amsterdam (rapport 32 pagina's)
Rapportage van het publieksonderzoek dat in het openingsjaar van het nieuwe Stadsarchief Amsterdam in De Bazel is uitgevoerd van september 2007 tot en met augustus 2008. De staf van het Stadsarchief wenste meer inzicht in de samenstelling van het bereikte publiek, in de doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden en in de waardering voor het archief onder die doelgroepen. Conform de door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkelde werkwijze voor publieksonderzoek is vooraf, in samenspraak met de staf, bepaald wat de meest cruciale doelgroepen zijn. In de rapportage wordt eerst een beeld gegeven van het totale publiek en de algemen waardering voor het aanbod. Daarna zoomt het in op uiteenlopende doelgroepen. Hierbij zijn twee doelgroepindelingen gehanteerd. In de eerste indeling wordt het traditionele publiek (de informatiezoekers) onderscheiden van de nieuwe doelgroep (de gebouwbezoekers). Daarnaast zijn er doelgroepen onderscheiden op basis van leeftijd en verbondenheid met Amsterdam. Per doelgroep worden kenmerkende eigenschappen weergegeven en suggesties gedaan voor op die doelgroep gerichte producten en diensten.
Publieksonderzoek Stadsarchief Amsterdam


Kansen voor poëziepromotie (intern rapport 50 pagina's)
In opdracht van het VSBfonds en de Turing Foundation zijn 18 projecten die poëzie promoten doorgelicht. Dit gebeurde op basis van hun subsidieaanvragen, een emailenquête, een check van hun zichtbaarheid op internet (inclusief uitgebreide visitatie van hun eigen websites), analyse van eventueel publieksonderzoek en telefonische navraag.


Wijk in, wijk uit (rapport 30 pagina's)
Slotrapportage van driejarig kwalitatieve evaluatieonderzoek rond de wijkgerichte activiteiten van het Rotterdamse Actieplan Cultuurbereik. Er wordt ingegaan op de successen en knelpunten van drie wijkgerichte programma's:
Cultuurscouts (makelaars in de wijken), Cultuurbuur (podiumkunsten op de podia van Lokale Cultuurcentra) en Musea in de wijken. Op basis van de onderzoeksuitkomsten zijn aandachtspunten voor de toekomst geformuleerd, zowel voor de drie programma's afzonderlijk, als voor wijkgericht werken in het algemeen.
Bij dit laatste wordt gepleit voor meer inbedding van wijkgerichte culturele activiteiten in het beleid van gemeente, deelgemeenten, kunst- en cultuurinstellingen, woningcorporaties en welzjnsinstellingen. Tevens wordt een lans gebroken voor een betere samenwerking, afstemming en wederzijdse kennisoverdracht tussen de vele partijen die in de Rotterdamse wijken actief zijn.
ACB3(PDF) Wijk in/Wijk uit
SVACB3(PDF) Samenvatting


Publieksonderzoek Naturalis (intern rapport 20 pagina's)
Rapportage van de uitkomsten van het publieksonderzoek in de periode februari tot en met augustus 2008 in het Leidse natuurhistorische museum Naturalis. Hierin zijn de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van publieksonderzoek in 2007 en de MuseumMonitor 2007.


Jong publiek voor opera (artikel in: Cultuur+Educatie 22, pp 32-50)
Artikel op basis van een op de tweede conferentie
Onderzoek in Cultuureducatie gepresenteerde paper, waarin wordt ingegaan op methoden om jongeren voor opera te interesseren. Uitkomsten van onderzoek rond hiphopopera Atalanta en het Yo!Opera Festival zijn verwerkt in het door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkelde jongerenmarketingmodel.
Jong publiek voor opera


Operadagen Rotterdam 2008 (rapport 16 pagina's)
Rapportage van publieksonderzoek bij de derde editie van de Operadagen Rotterdam, waarin de samenstelling van het publiek, de waardering voor de voorstellingen en de effectiviteit van de ingezette media aan bod komt. Tevens worden specifieke kenmerken van naar ervaring met muziektheater ingedeelde groepen blootgelegd.
Publieksonderzoek Operadagen Rotterdam 2008


Pleasure Paas Party 2008 (rapport 14 pagina's)
Rapportage van de uitkomsten van het publieksonderzoek bij de 25e editie van het Caribische show & dansfeest de Pleasure Paas Party. Hierin zijn de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van het publieksonderzoek in 2007.
Publieksonderzoek Pleasure Paas Party


Publieksonderzoek Yo! Opera Festival
In opdracht van het Yo! Opera Festival hebben we een publieksenquete uitgevoer tijdens de laatste editie in het in het najaar van 2007. Samenvatting van rapportage van de publieksenquete tijdens de laatste editie van het Yo! Opera Festival. Daarnaast voerden we paneldiscussie met vertegenwoordigers van een belangrijke doelgroep: tieners. De samenvatting van dit onderzoek is hieronder te downloaden, alsmede het verslag van het onderzoek onder tieners.
Samenvatting publieksonderzoek Yo! Opera Festival
Yo! Opera Festival 2007: ervaringen en beeldvorming van uiteenlopend tieners


MuseumMonitor 2007
Elk jaar voert TSN NIPO de landelijke MuseumMonitor uit. Ook dit jaar deed Letty Ranshuysen de overkoepelende analyse van de hiermee verzamelde gegevens over het publiek van zo'n 40 Nederlandse musea. Bij deze analyse worden verschillende type musea en verschillende doelgroepen met elkaar vergeleken. Tevens worden de uitkomsten afgezet tegen de resultaten van de voorgaande jaren. Hiermee worden trends en ontwikkelingen bij het binnenlandse en buitenlandse museumpubliek in Nederland bloot gelegd.
Samenvatting MuseumMonitor 2007