Overzicht publicaties | Publicaties 2007

Publicaties 2007


Van stolling naar stroming (boek 73 pagina's)
Als lid van de Commissie Cultuurbereik schreef Letty Ranshuysen mee aan dit rapport waarin de stand van zaken halverwege het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 is geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat er een tweede circuit van drempelverlagend cultureel aanbod ontstaat in plaats van dat dit onderdeel wordt van het aanbod van gevestigde instellingen.
Van stolling naar stroming


Publieksonderzoek Kröller-Müller Museum
De staf van het Kröller-Müller Museum had behoefte aan meer inzicht in de samenstelling van het huidige publiek, in de doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden en in de bezoekmotieven en de waardering voor het museum bij die doelgroepen. Gedurende een heel jaar is er een publieksenquête uitgevoerd, waarvan uitgebreid verslag is gedaan.


Publieksonderzoek Dansweek 2007
Verslag van publieksenquête tijdens de Dansweek 2007, inclusief vergelijking met resultaten van de in de Dansweek 2003 uitgevoerde enquête.


Publieksonderzoek Yo! Festival
Verslag van publieksenquete tijdens de laatste festivaleditie in het najaar van 2007. Tevens rapportages van groepsdiscussies met hoger opgeleide tieners en met vmbo-leerlingen over het aanbod van dit festival.


Publieksonderzoek Stadsarchief Amsterdam
Verslag van publieksenquête tijdens de maand na de opening van het Stadsarchief Amsterdam in de Bazel.


Publieksonderzoek Naturalis
Verslag van publieksenquête in Naturalis, waarmee onder andere de waardering voor de vaste opstelling in kaart is gebracht.


Kunstinstellingen de wijken in (rapport 56 pagina's)
2e rapportage in het kader van de kwalitatieve evaluatie van het Rotterdamse Actieplan Cultuurbereik, waarin de wijkprojecten
Cultuurbuur en Musea in de wijken zijn geevalueerd op basis van interviews met vertegenwoordigers van kunstinstellingen en wijkorganisaties en groepsdiscussies met beheerders van Locale Cultuur Centra en wijkbewoners. Het blijkt dat er met de ontwikkeling van beide wijkprojecten kansrijke stappen zijn gezet om cultuurparticipatie in de Rotterdamse wijken te bevorderen. Er zijn echter ook een groot aantal knelpunten gesignaleerd. Het rapport eindigt dan ook met een scala aan aanbevelingen om die knelpunten op te lossen.
Kunst in de wijken(PDF)
Kunstinstellingen de wijken in.


Het Oerolgevoel (artikel)
Letty Ranshuysen bezocht Oerol om na te gaan welke kansen dit festival heeft om meer publieksinkomsten te genereren.
MMartikel(PDF) artikel over Oerol


Publieksonderzoek Pleasure Paasparty 2007 (rapport 11 pagina's)
Rapportage van de uitkomsten van het publieksonderzoek bij de 24e editie van deze Caribische show & danscepart, waarin de waardering voor het culturele programma, dat dit jaar voor de eerste keer was toegevoegd, in beeld is gebracht.
Pleausure Paas Party


Festivals en cultureel ondernemerschap (artikel)
Letty Ranshuysen publiceert regelmatig in het vakblad MMNieuws. Dit keer een artikel naar aanleiding van de 7e Carel Birnielezing over cultureel ondernemerschap in de festivalwereld. Opnieuw een pleidooi voor het zoeken naar een beter evenwicht tussen aandacht voor talentontwikkeling en ondernemerschap, opdat er door inventieve marketing nieuw publiek wordt getrokken voor nieuw talent.
MMartikel(PDF) artikel Festivals en Ondernemerschap


Publieksonderzoek Museum voor Communicatie (rapport 35 pagina's)
Aangezien de staf van het Museum voor Communicatie behoefte had aan meer inzicht in de samenstelling van het huidige publiek, de doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden en de bezoekmotieven en de waardering voor het museum bij die doelgroepen, is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit bestond onder andere uit een museumvisitatie en een publieksonderzoek. Het publiek van het Museum voor Communicatie in 2006


MuseumMonitor
Elk jaar voert TSN NIPO de landelijke MuseumMonitor uit. Ook dit jaar deed Letty Ranshuysen de overkoepelende analyse van de hiermee verzamelde gegevens over het publiek van zo'n 40 Nederlandse musea. Bij deze analyse worden verschillende type musea en verschillende doelgroepen met elkaar vergeleken. Tevens worden de uitkomsten afgezet tegen de resultaten van de voorgaande jaren. Hiermee worden trends en ontwikkelingen bij het binnenlandse en buitenlandse museumpubliek in Nederland bloot gelegd.
Samenvatting MuseumMonitor 2006


Marktonderzoek Wereld Muziektheater Festival (rapport 23 pagina's)
Onderzoek naar de oorzaken van de terugnemende belangstelling voor de producties van dit tweejaarlijkse reizende festival onder de theaters buiten de Randstad, door middel van interviews met theaterdirecteuren en programmeurs.
Marktonderzoek Wereld Muziektheater Festival


Festivals en cultureel ondernemerschap: Carel Birnie lezing
Op 18 januari hield Letty Ranshuysen de 7e Carel Birnielezing over cultureel ondernemerschap in de festivalwereld voor het Nederlands Genootschap voor Cultuurmanagment in de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In deze lezing pleit ze ervoor dat podiumkunstenfestivals meer gaan investeren in het werven van inkomsten uit publiek en sponsors. Dit omdat door de sterke gerichtheid op subsidiewerving de oorspronkelijke festivalmissie nogal eens ondergesneeuwd raakt. Op basis van een heldere missie zou gezocht kunnen worden naar het juiste publiek en de juiste sponsors. In deze lezing komen diverse 'best practices' aan de orde.CBlezing(PDF) tekst 7e Carel Birnie lezing