Overzicht publicaties | Publicaties 2006

Publicaties 2006

Marketing van atalanta: infiltreren in de straatcultuur.
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 2006 (rapport, 17 pagina's)
Evaluatie van de buzzmarketing rond hiphopopera Atalanta in Theater Hal 4. In dit rapport wordt voortgeborduurd op het eerder door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkelde jongerenmarketingmodel. Ter aanvulling is er een model voor de street art scenes opgesteld. De ingezette pr-middelen en marketingmethoden zijn in kaart gebracht en de gesignaleerde successen en missers zijn vertaald naar aanbevelingen voor cultuurmarketeers die zich op jongeren willen richten. Atalanta(PDF) rapport Atalanta


Festivals en nieuwe media (artikel) MMNieuws, jg 8, nr. 9/10
Artikel naar aanleiding van ons onderzoeken onder Nederlandse festivals. Daaruit blijkt dat bij de publiciteitsvoering van festivals veelal nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die nieuwe media bieden. Naar aanleiding van enkele good practices worden enkele van die mogelijkheden geschetst.
Festivals en nieuwe media


State of the art: publieksonderzoek in musea
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 2006 (tekst lezing, 9 pagina's)
Tekst van uitgebreide inleiding op de studiedag 'Nut en noodzaak van cijfers: musea en publieksonderzoek' op 27 november 2006. Er wordt ingegaan op het belang van: doelgroepensegmentatie, de keuze van de juiste methode (kwantitatief of kwalitatief) en inbedding van onderzoek in beleid. Hierbij is geput uit de onderzoekspraktijk van ons bureau.
NMVPOZ(PDF) lezing museumpublieksonderzoek


Bijstelling kaartverkoop Stadsschouwburg Utrecht: wensen van drie doelgroepen.
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, november 2006 (rapport: niet openbaar)
In verband met de voorgenomen digitalisering van de kaartverkoop bij deze schouwburg is middels panelsdiscussies onderzoek gedaan naar wensen en behoeften ten aanzien van de kaartverkoop van de Stadsschouwburg Utrecht bij de doelgroepen incidentele amusementsbezoekers, frequente bezoekers jonger dan 60 jaar en frequente bezoekers ouder dan 30 jaar.


Culturele bruggenbouwers in de wijken.
Evaluatie van de cultuurscouts in vier deelgemeenten

Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 2006 (rapport, 29 pagina's)
Eerste rapportage in het kader van de kwalitatieve evaluatie van het Rotterdamse Actieplan Cultuurbereik. Hierbij is het werk van de Rotterdamse cultuurscouts in de deelgemeenten Charlois, IJsselmonde, Hoogvliet en Kralingen-Crooswijk geëvalueerd.
Cultuurscouts(PDF)
rapport cultuurscouts


Situatieschets Nederlandse festivals in 2005
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juni 2006
Situatieschets van Nederlandse Festivals die Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen in samenwerking met Marije Jansen uitvoerde in opdracht van De Vanden Ende Foundation en het VSBfonds. Met dit onderzoek is een vergelijkende inventarisatie van 58 Nederlandse podiumkunstfestivals gerealiseerd, waarbij is ingezoomd op de aandacht voor cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling en educatie bij deze festivals. Het blijkt dat deze festivals een belangrijke trampolinefunctie voor nieuw talent hebben. Het cultureel ondernemerschap zou echter versterkt kunnen worden door een grotere aandacht voor werving van sponsorgelden en publieksinkomsten en voor doelgerichte marketing. Het educatieve aanbod van festivals kan worden versterkt met nog meer prikkelende randactiviteiten die een brug slaan tussen nieuwe makers en publiek.
De schriftelijke rapportage bestaat uit twee onderdelen: een overzicht met 58 schema’s, die per onderzocht festival een plaatsbepaling van het festival geven en een totaalrapportage met frequentietabellen waarin de door de aan het onderzoek participerende festivals aangeleverde kwantitatieve gegevens zijn opgenomen.
Presentatie Festivalonderzoek(PDF)
tekst presentatie Festivalonderzoek


Museumpubliek wil steeds meer betalen (artikel) jg 8, nr. 6/7
Artikel over de uitkomsten van 3 jaar MuseumMonitor. Deze uitkomsten zijn elk jaar opvallend constant, maar er is sprake van één opmerkelijke trend. Dit betreft de bedragen die men voor museumbezoek wil uitgeven: die nemen elk jaar gestaag toe. Met een beetje ondernemingszin zouden musea dus elk jaarmeer eigen inkomsten kunnen genereren.
PDF artikel


Doelgroepenschema’s voor Museum voor Communicatie en voor het Kröller-Müller museum (interne notities)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, 2006
Op basis van analyse van diverse beleidstukken en visitatie van de museumsite en het museum zijn voor beide musea de meest kansrijke doelgroepen benoemd, waarbij per doelgroep specifieke kenmerken, behoeften en wensen zijn aangegeven, alsmede de meest adequate wervingsstrategieën, knelpunten en suggesties voor op maat toesneden diensten en producten.


Evaluatie seizoensbrochure Luxor op Zak en Luxormagazine (twee rapportages, niet openbaar)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juni 2006
Rapportage van de evaluatie door diverse doelgroeppanels van twee belangrijke media van Theater Luxor te Rotterdam.


Mond-tot-mondreclame: dé manier om nieuw publiek te bereiken
(artikel) jg 8, nr. 3
In het kader van de MMNieuwsspecial over mond-tot-mondreclame lichtte Letty Ranshuysen enkele van haar onderzoeken door. Daaruit kwam naar voren dat intensieve mond-tot-mondreclame cruciaal is om nieuw publiek te werven.


Resultaten Museummonitor 2005 (rapport, 29 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, mei 2006
Rapportage van de in 2002 opgestarte MuseumMonitor, een longitudinaal landelijk publieksonderzoek onder het publiek van zo'n 40 Nederlandse musea per jaar. Dit onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Museumvereniging en wordt uitgevoerd door TNS/NIPO. Letty Ranshuysen heeft de enquête en onderzoeksopzet ontwikkeld en voert jaarlijks de overall-analyse van de met deze vragenlijst verzamelde data uit. Elk jaar worden de uitkomsten daarvan gerapporteerd. In de rapportage over 2005 zijn de uitkomsten tegen die van de voorgaande jaren afgezet om trends te signaleren. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor het publieksbeleid van de Nederlandse musea.


Museumnacht (PDF)
Museumnacht in de ogen van een groep dertigers (rapport, 18 pagina's) maart 2006
In opdracht van de Rotterdamse Museumnacht is een kwalitatief doelgroepenonderzoek uitgevoerd naar de beleving van dertigers van de Rotterdamse Museumnacht. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren: Welk beeld krijgen zij van de musea en galeries in Rotterdam? Hoe beoordelen zij de ingezette publiciteitsmiddelen? Hoe beoordelen zij de activiteiten tijdens de nacht? In hoeverre worden zij gestimuleerd om nog eens terug te komen naar de betreffende musea en galeries?


Wat vinden zij? (PDF)
Wat vinden zij? Jongeren geven hun mening over de documentaire Sneakers en de dramaserie Shouf Shouf! (rapport, 17 pagina's)
Rapportage van een onder 30 jongeren gehouden enquête ter voorbereiding van de conferentie Wat vind jij? (meningen over televisie en documentaire) op 24 maart 2006.


MMNieuws (PDF)
De mythe van het platvloerse publiek
(artikel) MMNieuws, jg 8, nr. 1/2
Verslag van het congres Wat nou publiek?, georganiseerd door de ACMC op 28 november 2005 in Podium Mozaïek in Amsterdam.


Crossover (PDF)
Kenmerken van liefhebbers van cross-over (notitie, 7 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, februari 2006
In opdracht van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) is een heranalyse uitgevoerd op het databestand van het landelijke publieksonderzoek onder poppodiumbezoekers uit 2004. Doel van deze heranalyse was de markt te verkennen voor een nieuw cross-overprogramma op de Nederlandse poppodia onder de naam Special FX.

« Publicaties 2005