Overzicht publicaties | Publicaties 2004

Publicaties 2004


Effectmetingen: snel & efficiënt. Stappenplan voor metingen van de effecten van Jong & Grijpbaar (meerjarig jongerenmarketingproject van Bureau Promotie Podiumkunsten)

(handleiding, 20 pagina's) augustus 2004
Om podiumkunstinstellingen te ondersteunen bij het meten van de effecten van diverse ingezette jongerenmarketingmiddelen zijn tien stappen ontwikkeld, met concrete tips voor snelle en efficiënte metingen. Er worden diverse meetmethoden aanbevolen om bruikbare cijfers te verzamelen.
Klik hier voor PDF-versie: Positie en marketing van de Zomerfestivals.(PDF)


Evaluatie 'Verhalen over Brabant' Een vierluik van de Brabantse geschiedenis. (rapport, 38 pagina's) september 2004
Kwalitatief evaluatieonderzoek onder drie publieksgroepen: leerlingen uit het voortgezet onderwijs, jonge senioren (50-65) en oudere senioren (65+). Zij bezochten de museumopstellingen behorend bij het provinciale project 'Verhalen over Brabant' in het Noordbrabants Museum, het Nederlands Textielmuseum en het Museum voor Religieuze Kunst. Aan de hand van groepsdiscussies is onderzocht in hoeverre de doelstellingen van de exposities zijn overgekomen bij de publieksgroepen en wat er in de exposities nog verbeterd kan worden ten behoeve van deze drie doelgroepen.


Meegenomen worden in een andere wereld. Gezinnen, 50-plussers en groepen over het Zuiderzeemuseum (rapport 28 pagina's)
juli 2004

Rapportage op basis van groepsdiscussies met gezinnen, 50-plussers en groepen die ooit het Zuiderzeemuseum bezochten. Aan de orde komen aspecten als: de keuze voor een dagje uit, bezoekmotivatie, de inhoud van het museum en praktische factoren als horeca, prijsstellingen en vervoer. PDF rapport


Positie en marketing van de Zomerfestivals (artikel)
MMNieuws,
Jg. 6, Nr.4/5, pp 8-9
Artikel naar aanleiding van het door ons bureau uitgevoerde onderzoek naar de positie en marketing van de zomerfestivals waarin onder andere suggesties worden gedaan voor gezamenlijke marketing.
Klik hier voor PDF-versie: Positie en marketing van de Zomerfestivals.(PDF)


Bestaat publiek uit passieve gedetermineerden of uit actieve zelfbepalers? (artikel) MMNieuws, Jg. 6, Nr.4/5, pp 23
Verslag van Studiedag over publieksonderzoek 'Het on(be)grijpbare publiek' in Brussel waar door diverse sprekers werd gepleit voor een multidimensionele benadering van publiek om recht te doen aan de diverse contexten waarin het geplaatst kan worden.
Klik hier voor PDF-versie: Bestaat publiek uit passieve gedetermineerden of uit actieve zelfbepalers?(PDF)


Toolkit beleids- en marketingplan kleinschalige podia. (boek, 56 pagina's) Amsterdam, Theater Instituut Nederland, maart 2004
Deze handleiding vormde de kapstok voor de deskundigheidsworkshops Ontwikkeling beleids- en marketingplan die het Theater Instituut Nederland (TIN) in het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 organiseerde, maar is, vanwege het succes ervan, uitgegeven voor een breder publiek. De handleiding is bestemd voor de kleinere theaters, ter ondersteuning en als stimulans om tot een eigen beleids- en marketingplan te komen.


Publieksverbreding in de Gelderse musea (rapport, 87 pagina's)
maart 2004
Naar aanleiding van de pilot van de MuseumMonitor® in Gelderland heeft de provincie Gelderland opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de beweegredenen van diverse doelgroepen binnen het nog niet door de Gelderse musea bereikte publiek. Dit onderzoek geeft aanbevelingen voor het stimuleren van het museumbezoek in Gelderland, opdat het museumpubliek aldaar niet alleen uitbreidt maar ook diverser wordt. Om te bepalen welke nieuwe doelgroepen het belangrijkst zijn in de Gelderse context, zijn eerst beschikbare onderzoeksgegevens, relevante beleidsdocumenten en bevolkingsstatistieken geanalyseerd.  Vervolgens vonden groepsdiscussies plaats met vertegenwoordigers van cruciaal gebleken doelgroepen. Deze onderzoekingen monden uit in aanbevelingen die op zo veel mogelijk Gelderse musea van toepassing zijn. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan samenwerking tussen musea en tussen musea en relevante provinciale en regionale instellingen.
Klik hier voor PDF-versie: Publieksverbreding in de Gelderse musea (PDF)

Gezocht: jonge theaterbezoekers. Onderzoek naar succesvolle methodieken voor jongerenmarketing in de podiumkunsten

(rapport, 62 pagina's) maart 2004
Tijdens de jaarlijkse publiciteitsbeurs van Bureau Promotie Podiumkunsten op 15 maart in 't Spant in Bussum presenteerde Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen het rapport Gezocht: jonge theaterbezoekers. Het onderzoek stelt vast dat theaters vooral de al geïnteresseerde jongeren bereiken, maar dat effectieve theatermarketing gericht op andere jongeren nauwelijks van de grond komt. Vrijwel alle jongeren doen aan cultuur: de gevestigde cultuur neemt echter een zeer bescheiden plaats in hun leven in. Door de levensfase waarin ze zich bevinden, stellen jongeren hun eigen eisen aan kunst- en cultuuruitingen en aan die eisen komt het aanbod in de meeste theaters niet tegemoet. Hierdoor staat slechts zo'n 10% van de jongeren open voor het reguliere theateraanbod. De onderzoekers concluderen dat het voor de ontwikkeling van strategieën waarmee meer jongeren worden aangemoedigd om theaters te bezoeken onontbeerlijk is dat de effecten van op deze doelgroep gerichte acties beter worden gemonitord. Om theatermarketeers te ondersteunen bij hun pogingen om een jonger publiek te bereiken, zal Bureau Promotie Podiumkunsten het onderzoeksrapport gebruiken als uitgangspunt voor een tweejarig marketingproject. Hiermee krijgt dit op eigen initiatief van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkelde onderzoek een vervolg, dat de deskundigheid op het gebied van jongerenmarketing in de gehele theatersector bevordert.
Klik hier voor PDF van:
Samenvatting Gezocht: jonge theaterbezoekers (PDF) samenvatting

Volledige rapport Gezocht: jonge theaterbezoekers (PDF) volledige rapport

Aanbod, vraag en marketing van dans in regiotheaters. (rapport, 39 pagina's) maart 2004
In opdracht van de Raad voor Cultuur hebben we onderzoek gedaan naar de vraag- en aanbodverhoudingen binnen het dansaanbod van regiotheaters. Dit onderzoek vloeide voort uit de sectoranalyse Dans, die is opgenomen in 'Cultuur meer dan ooit', het vooradvies van de Raad voor Cultuur (april 2003). Het onderzoek biedt inzicht in: 
1. De vraag- en aanbodverhoudingen bij regiotheaters ten aanzien van de diverse dansgenres, 2. De samenhang tussen marketinginspanningen en het publieksbereik van het dansaanbod. Dit inzicht wordt verkregen middels een enquête onder regiotheaters en interviews met vertegenwoordigers van die theaters en dansgezelschappen.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Resultaten MuseumMonitor 2003 (rapport, 14 pagina's) februari 2004
Verslag van de analyse van het eerste jaar publieksonderzoek in het kader van de landelijke MuseumMonitor® in 32 musea verspreid over Nederland onder 8.097 bezoekers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIPO, maar ons bureau is als adviseur bij dit project betrokken en voert elk jaar de overall-analyse uit. Hoewel de steekproef nog geen betrouwbare representatie biedt van het Nederlandse museum­landschap, geven de uitkomsten van de MuseumMonitor® 2003 een eerste beeld van de samenstelling en de wensen en behoeften van het Nederlandse museumpubliek. Ook is erin terug te vinden hoe de Nederlandse musea worden beoordeeld.
Klik hier voor PDF-versie: Museummonitor 2003 (PDF)

De zomerfestivals van het Vierde Kwartaal. De huidige praktijk en marketingmogelijkheden (rapport, 49 pagina's) januari 2004
Het Vierde Kwartaal, de belangenvereniging voor Theaterfestival Boulevard, Cultura Nova, Festival ETCETERA, Festival aan de Werf, Karavaan, Noorderzon, Oerol, Over het IJ Festival en de Parade, wenst in de omvang en achtergrondgegevens van de bezoekers van deze festivals. Als voorbereiding op een grootschalig publieksonderzoek in de zomer van 2004 is een uitgebreid inventariserend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek inventariseert teven s de verschillen en overeenkomsten tussen de zomerfestivals om na te gaan wat de positie is van de diverse festivals en hoe de (gezamenlijke) marketing van zomerfestivals nu al versterkt kan worden.
Klik hier voor PDF-versie: Rapport Zomerfestivals (PDF)


Dansweek 2003. Invloed van dansbezoekervaring belicht
(rapport, 40 pagina's) januari 2004
Als vervolg op het publieksonderzoek rond de Dansweek 2002 is opnieuw een onderzoek uitgevoerd rond de Dansweek 2003 om de effectiviteit van de ingezette promotiemiddelen te toetsen. Tevens werd onderzocht wat de motieven zijn voor dansbezoek en in hoeverre de Dansweek erin slaagt onervaren publiek te trekken.
Klik hier voor PDF-versie van samenvatting: Samenvatting Dansweek 2003 (PDF)
Bibliotheek: Boekmanstichting


« Publicaties 2003 | Publicaties 2005 »