Overzicht publicaties | Publicaties 2003

Publicaties 2003


Publieksonderzoek De Vier Jaargetijden in 's Hertogenbosch en Leuven
(rapport, 23 pagina's) september 2003
Verslag van publieksonderzoek onder in totaal 856 bezoekers van de expositie De Vier
Jaargetijden, die in 2003 in het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens te zien was. Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de samenstelling van het publiek van deze expositie, in de effectiviteit van de publiciteitsvoering en in de waardering voor beide musea en voor de expositie, ten behoeve van eventuele samenwerkingsprojecten in de toekomst. Dit onderzoek bevestigt de conclusies uit eerder onderzoek dat Vlaamse musea een jonger publiek trekken dan Nederlandse musea.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Resultaten eerste half jaar MuseumMonitor (document, 8 pagina's)
Amsterdam, Nederlandse Museumvereniging, september 2003
Verslag van de analyse van het eerste half jaar publieksonderzoek in het kader van de landelijke MuseumMonitor® in 24 musea verspreid over Nederland onder 3.326 bezoekers. Hieruit komt onder andere een grote tevredenheid over de inhoud van musea naar voren: alleen de kindvriendelijkheid verdient in sommige musea veel meer aandacht (mits kinderen als doelgroep worden beschouwd). De informatieverstrekking over tentoongestelde objecten krijgt relatief lage bezoekcijfers, terwijl de wens om informatie op te doen in musea een zeer belangrijk bezoekmotief blijkt.
Klik hier voor PDF-versie: Verslag Museummonitor eerste half jaar (PDF)


Inleiding debat Steunt cultuureducatie op verouderde tradities?
16-6-2003 in De Unie
(tekst lezing, 9 pagina's)
Een pleidooi voor consolidatie van bestaande educatieprogramma's in plaats van het telkens weer ontwikkelen van nieuwe ad hoc projecten om de onoverzichtelijkheid van het huidige educatieve aanbod tegen te gaan. Dit gebeurt aan de hand van een schema met parameters waarin verschillen tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie worden aangegeven.
Klik hier voor PDF-versie: Tekst inleiding (PDF)


Publiek voor kwetsbaar aanbod in de ART Theaters. (rapport, 52 pagina's) juni 2003
Onder de naam ART Theaters werken vijf podia in de regio Rijnmond samen. Een belangrijk aandachtspunt bij die samenwerking is het aan de man brengen van voorstellingen van nieuwe makers, van complex aanbod en van jeugd- en jongerentheater. Het gemeenschappelijke kenmerk van dit aanbod is dat het niet eenvoudig is om hier publiek voor te werven. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de gemeenschappelijke marketing van dit aanbod. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met de marketingmedewerkers van de vijf podia. Daarnaast is een analyse gemaakt van eerdere onderzoeken onder theaterbezoekers, van de kassaregistratiegegevens van de vijf podia en van de bevolking van de regio Rijnmond. Tot slot zijn er groepsdiscussies gevoerd met publiek dat reeds op het kwetsbare aanbod afkomt. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is dat het goed mogelijk is om gezamenlijke marketingstrategieën en zelfs genrespecialisaties te ontwikkelen, omdat het publiek in de regio Rijnmond zeer mobiel is.
Bibliotheek: Boekmanstichting

Een nieuw stadsmuseum voor Gent. Voorstellen vanuit het beoogd publiek. (boek,120 pagina's)
Gent, Gent Cultuurstad VZW, maart 2003.
Uitgebreide rapportage van het door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerde onderzoek naar de behoeften en wensen ten aanzien van het nieuwe stadsmuseum in Gent. Het omvat een neerslag van groepsdiscussies met vertegenwoordigers van acht doelgroepen. Het gaat om: in museumbezoek onervaren publiek, allochtonen, gezinnen met jonge kinderen, senioren, leerlingen uit het basisonderwijs, leerlingen uit het secundair onderwijs, studenten en toeristen. De rapportage eindigt met een scala aan concrete aanbevelingen, zowel ten aanzien van de inrichting van het nieuwe museum als voor wat betreft de op de in het onderzoek centraal gestelde doelgroepen gerichte marketing. Klik hier voor PDF-versies van:
Boek: Een nieuw stadsmuseum voor Gent (PDF) gehele boek
Samenvatting: Een nieuw stadsmuseum voor Gent (PDF) samenvatting
Artikel MMnieuws mei 2003(PDF) artikel in MMNieuws, mei 2003

Een Erfgoedmagazine voor Zuid-Holland. (rapport, 26 pagina's)
april 2003
Verkennend onderzoek in opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland naar de mogelijkheden voor een nieuw uit te geven Erfgoedmagazine voor Zuid-Holland. Bekeken is welke media de klanten en relaties van het Erfgoedhuis Zuid-Holland momenteel gebruiken en of er behoefte is aan een nieuw magazine. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan welke doelgroepen een nieuw magazine zou kunnen bedienen en of er, behalve een magazine, nog andere media zouden kunnen worden ingezet. De belangrijkste conclusie is dat er vooral behoefte is aan een magazine voor professionals in de Zuid-Hollandse erfgoedsector. Voor het brede publiek blijkt er al genoeg op de markt te zijn.
Bibliotheek: Boekmanstichting

« Publicaties 2002 | Publicaties 2004 »