Overzicht publicaties | Publicaties 2002

Publicaties 2002

Museum & School: 2e evaluatie door docenten: schooljaar 2000/2001 (rapport, 35 pagina's) februari 2002
In dit rapport zijn de evaluaties van docenten betreffende het derde loopjaar van het Leidse Museum & Schoolproject vergeleken met de evaluaties in het vierde jaar. Op basis hiervan is aangegeven welke verbeteringen zich hebben voorgedaan en welke nog mogelijk zijn. Deze onderzoeksuitkomsten zijn meegenomen in de in 2002 uitgebrachte eindevaluatie.


Onderzoek Beroepskunstenaars in de klas: Het perspectief van de kunstenaars (rapport, 22 pagina's), maart 2002
Ten behoeve van de ontwikkeling van een bijscholingsaanbod voor WIK-kunstenaars zijn kunstenaars die belangstelling toonden voor bijscholing ondervraagd over hun wensen en verwachtingen ten aanzien van cursussen die hen voorbereiden op lesgeven in het basisonderwijs.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Onderzoek publiek en pashouders theater Lantaren/Venster 2001/2002. Uitgebreide versie (rapport, 82 pagina's) maart 2002
Neerslag van een enquête onder pashouders en bezoekers van het vlakke vloertheater en filmhuis Lantaren/Venster te Rotterdam, waarin naast naar uiteenlopende achtergrond-kenmerken gevraagd is naar: theaterbezoekgedrag, de wijze waarop men tot besluit komt om een voorstelling in Lantaren/Venster te bezoeken en de waardering voor diverse aspecten van dit theater. Met de data-analyse is nagegaan in hoeverre pashouders, jongeren, senioren, podiumkunstliefhebbers en incidentele bezoekers specifieke kenmerken of behoeften hebben. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in marketingaanbevelingen.
Klik hier voor PDF van samenvatting: Samenvatting: Onderzoek publiek en pashouders theater Lantaren/Venster 2001/2002 (PDF)
Bibliotheek: Boekmanstichting


Op maat gesneden publieksonderzoek (artikel)
Nieuwsbrief Promotie Podiumkunsten, mei 2002, pp 6-7
Verslag van de uitkomsten van het standaardpublieksonderzoek in theaters en van de kwalitatieve vervolgonderzoeken in twee van de deelnemende theaters.
Klik hier voor PDF-versie: Op maat gesneden publieksonderzoek (PDF)


Imago-onderzoek vlakke vloertheaters. Het imago van vijf theaters bij eigen publiek, schouwburgpubliek en CJP-houders (rapport, 66 pagina's) mei 2002
Verslag van het onderzoek naar het imago van vijf vlakke vloertheaters (Theater Bellevue te Amsterdam, NES-theaters te Amsterdam, Theater Bis te Den Bosch, Korzo Theater te Den Haag en Theater De Vorst te Tilburg) onder het eigen publiek van deze theaters en onder schouwburgbezoekers en CJP-houders. Het imago van deze vlakke vloertheaters wordt vergeleken met het imago van de schouwburgen in dezelfde stad. Tevens wordt dieper ingegaan op het theaterbezoekgedrag van de onderzochte drie groepen, hun motieven voor theaterbezoek en hun oordelen over de onderzochte vlakke vloertheaters.
Klik hier voor PDF van samenvatting: Samenvatting: Imago-onderzoek vlakke vloertheaters (PDF)
Bibliotheek: Boekmanstichting


Vier jaar Museum & School. Leiden 1997-2001 (rapport, 36 pagina's)
mei 2002
Evaluatie van de eerste vier jaar van het Leidse educatieproject Museum & School. Aan dit project nemen zeven musea deel, die gezamenlijk een programma aan alle basisschooljaren aanbieden. Met dit project wordt een meerderheid van de basisschooljeugd in de regio Leiden bereikt. Op basis van documentanalyses, interviews en enquêtes onder deelnemende docenten schetst dit rapport knelpunten en succesfactoren van dit project. Die zijn vertaald in aanbevelingen voor andere steden die overwegen dergelijk structureel aanbod op het gebied van museumeducatie op te zetten.
Bibliotheek: Boekmanstichting

Onderzoek Beroepskunstenaars in de klas: Het perspectief van het onderwijs (rapport, 21 pagina's) juni 2002
Ten behoeve van de ontwikkeling van een bijscholingsaanbod voor WIK-kunstenaars zijn onderwijsgevenden uit het basisonderwijs ondervraagd over hun wensen en verwachtingen ten aanzien van kunstenaars die op hun scholen komen lesgeven.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Een nieuw profiel voor Lantaren/Venster. Kwalitatief vervolgonderzoek op de publieksenquête (rapport, 34 pagina's) augustus 2002
Verslag van groepsdiscussies met cultureel actieve jongeren en dertigers die nooit of zelden in Lantaren/Venster komen. De uitkomsten hebben geleid tot aanbevelingen die onder andere ingaan op de noodzaak tot een heldere profilering van het aanbod.


Evaluatie Promotie Nederlandse Dansweek 2002: danspromotie bij diverse doelgroepen (rapport, 42 pagina's) november 2002.
Door middel van een enquête onder bezoekers van uiteenlopende dansvoorstellingen die direct na de Nederlandse Dansweek 2002 plaatsvonden is de effectiviteit van de bij de Dansweek ingezette promotiemiddelen onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken in hoeverre de effecten verschillen tussen jongeren en senioren en tussen ervaren en onervaren dansbezoekers. Het blijkt dat de ingezette pr-middelen goed aansloegen bij jonge dansliefhebbers. Het onderzoek gaat ook in op specifieke kenmerken van danspubliek. Een opvallende uitkomst is dat dansvoorstellingen - ook moderne dans - een qua opleiding breder samengesteld publiek bereikt dan theatervoorstellingen.
Klik hier voor PDF van samenvatting: Samenvatting: Evaluatie Promotie Nederlandse Dansweek(PDF)
Bibliotheek: Boekmanstichting

Marktverkenning Tivoliconcept voor popcluster in Almere (rapport, 17 pagina's) december 2002
Rapportage van een marktverkenning in opdracht van poppodium Tivoli in Utrecht, dat gevraagd is een bedrijfsplan te ontwikkelen voor een nieuw popcluster in Almere. Bekeken is door welke achtergrondkenmerken pop- en dance-publiek doorgaans gekenmerkt wordt, wat op basis van deze kenmerken verwacht kan worden van het publiekspotentieel in Almere voor de programmering die Tivoli voorstelt en hoe het zit met de concurrentie. Er is gebruik gemaakt van eerder onderzoek, aangevuld met interviews met een aantal informanten in Almere.
Bibliotheek: Boekmanstichting

« Publicaties 2001 | Publicaties 2003 »