Overzicht publicaties | Publicaties 2001

Publicaties 2001

Standaard publieksonderzoek Bureau Promotie Podiumkunsten: 't Speelhuis Helmond (rapport, 35 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, januari 2001.
Verslag van de uitkomsten van de enquête die in het kader van het standaardpublieks-onderzoek van Bureau Promotie Podiumkunsten is uitgevoerd.


Kunstenaars in de Klas: pilots in Tilburg en Enschede (rapport, 29 pagina's) maart 2001
Evaluatie van de pilot van het door OCenW geïnitieerde project Kunstenaars in de Klas. Aanvankelijk als tussentijdse rapportage geschreven, maar aangezien dit project op basis van de aanbevelingen uit dit rapport is voortgezet in het project "Beroepskunstenaars in de Klas" is dit rapport als eindevaluatie van de pilots in Tilburg en Enschede te beschouwen.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Evaluatie In Mokum staat een huis: Joods Historisch Museum voor kinderen (rapport, 40 pagina's) oktober 2001
Evaluatie van de kinderexpositie in het Joods Historisch Museum op basis van observaties, interviews met kinderen en groepsdiscussies met begeleiders van kinderen. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in een scala aan concrete aanbevelingen voor de inrichting en de promotie van deze tentoonstelling. De expositie won in 2002 de Cultuurfonds Museum Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Publieksonderzoek Halte Medemblik (rapport, 64 pagina's)
november 2001.
Rapportage van publieksonderzoek in vijf Medemblikse musea: Kasteel Radboud, Nederlands Stoommachinemuseum, Museumstoomtram, Bakkerijmuseum "de oude bakkerij" en Poldermuseum Het Grootslag en Nationaal Museum Saet en Cruyt. Met dit onderzoek is onder andere het cultuurhistorisch aanbod in Medemblik geëvalueerd en zijn de specifieke behoeften van binnenlandse en buitenlands verblijfstoeristen en watertoeristen geïnventariseerd. De uitkomsten zijn vertaald in concrete aanbevelingen voor de promotie van de afzonderlijke musea en voor de promotie van het cultuurhistorisch aanbod in Medemblik.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Nieuw publiek in 't Speelhuis Helmond: jongeren, senioren en ervaren theaterpubliek (rapport, 48 pagina's) december 2001
Verslag van groepsdiscussies met senioren, jongeren en ervaren theaterbezoekers over hun verwachtingen en wensen ten aanzien van 't Speelhuis. Dit kwalitatieve onderzoek onder potentieel publiek was een vervolg op de enquête onder publiek van dit theater, dat in het kader van het Standaardpublieksonderzoek Bureau Promotie Podiumkunsten door Bureau Letty Ranshuysen is uitgevoerd.


Visies op de Raad voor Cultuur (bijdrage aan Evaluatie Raad voor Cultuur 1996-2000) Raad voor Cultuur, 2001, pp 43-86.
Verslag van interviews met 15 personen die vanuit uiteenlopende posities met de Raad van Cultuur te maken hebben, waarmee is achterhaald hoe er tegen de Raad wordt aangekeken. Belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de Raad meer in dialoog zou moeten gaan met externen. Daartoe zijn een scala van suggesties gedaan.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Het publiek van kleine musea (rapport, 36 pagina's)
Amsterdam, Nederlandse Museumvereniging, mei 2001.
Rapportage van de uitkomsten van de heranalyse van databestanden uit reeds uitgevoerde regionale publieksonderzoeken, de inventarisatie en analyse van onderzoeksrapporten betreffende publieksonderzoek die de voorgaande vijf jaar in kleine musea zijn uitgevoerd en de kassaregistratie gegevens betreffende kleine musea. Hiermee zijn specifieke eigenschappen van de kleine musea in Nederland blootgelegd, die zijn vertaald in aanbevelingen voor de marketing van kleine musea.
Klik hier voor PDF van de samenvatting: Samenvatting: Het publiek van kleine musea' (PDF)
Bibliotheek: Boekmanstichting


Verschillen publiek kleine musea en grote musea (artikel)
Museumvisie, Jg. 25, Nr. 3, september 2001, pp 14.
Rapportage van belangrijke uitkomsten van het rapport "Het publiek van kleine musea" (zie publicatie hierboven)
Klik hier voor PDF-versie: Verschillen publiek kleine musea en grote musea (PDF)


Herwaardering van cultuur als inspirerend scenario
Socialisme & Democratie, Jg. 58. Nr. 7/8, 2001, pp 378-382.
Boekbespreking van het door van Andries van den Broek en Jos de Haan geschreven boek "Cultuur: tussen competentie en competitie". Dit boek gaat in op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de belangstelling voor cultuur door het schetsen van drie toekomst-scenario's, die in dit artikel worden samengevat en becommentarieerd. Als opmaat voor de drie scenario's worden belangrijke recente ontwikkelingen in het cultuurbereik geschetst.
Klik hier voor PDF-versie: Herwaardering van cultuur als inspirerend scenario (PDF)


Cultuur en school: valkuilen en potenties (artikel geschreven met Fianne Konings) Boekmancahier, Jg. 13, Nr. 49, 2001, pp. 409-418.
Op basis van een evaluatie van de activiteiten die in het kader van Cultuur en School zijn ontwikkeld, wordt in dit artikel geconstateerd dat het basisonderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs te weinig aandacht hebben gekregen bij dit overheidsproject. Daarom wordt er onder andere gepleit voor het realiseren van een doorlopende leerlijn.
Klik hier voor PDF-versie: Cultuur en school: valkuilen en potenties (PDF)


Publieksonderzoek Vlaamse musea (rapport, 136 pagina's)
Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, september 2001.
Verslag van onderzoek onder publiek van 25 Vlaamse musea, die tezamen een representatief beeld geven van het binnenlandse museumpubliek in Vlaanderen. In de rapportage zijn de verschillen tussen het publiek van diverse genres musea (cultuurhistorische-, moderne kunst-, oude kunst-, techniek- en toegepaste kunstmusea) blootgelegd. Tevens zijn de specifieke kenmerken van bezoekers met kinderen, tieners, jongeren, onervaren publiek en ervaren publiek opgespoord. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in museumgenre-gebonden en doelgroepgerichte marketing aanbevelingen.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Hoe komt een museum tot een breder publieksbereik? (brochure, 32 pagina's) Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, september 2001.
Brochure met een samenvatting van de marketingaanbevelingen die voortkomen uit het Vlaamse publieksonderzoek (zie vorige publicatie).
Bibliotheek: Boekmanstichting

« Publicaties 2000 | Publicaties 2002 »